Modlitby

26. 12. 2018 11:15:18
Modlitba je náboženský úkon, který má ústřední úlohu v křesťanství. V modlitbě se člověk obrací k Bohu ne proto, aby jím manipuloval a podřídil své vůli, ale proto, aby se naopak otevřel jeho vůli a dal „se k dispozici jeho moci.“

Veřejné vyznání vin, tzv. Offene Schuld (podle české reformované agendy z r. 1881)

Vyznejme Pánu své hříchy, neboť je dobrotivý a jeho milosrdenství je věčné.

Nebeský Otče, věčný a milosrdný Bože, vyznáváme a svědčíme před tvým božským majestátem, že jsme ubozí, bídní hříšníci. Jsme nakloněni ke všemu zlému, neužiteční k dobrému. Vyznáváme, že neustále přestupujeme svým hříšným životem tvá svatá přikázání. Popuzujeme tak proti sobě tvůj hněv. Podle tvého spravedlivého soudu si povoláváme věčné zatracení. Nyní však, Pane, je nám líto a trápí nás, že jsme tě rozhněvali; sami na sebe a na své neřesti naříkáme. Dychtivě toužíme, aby tvá milost přišla na pomoc naší bídě a našemu trápení. Milostivě se nad námi slituj, nejdobrotivější Bože a Otče, a odpusť nám všechny naše hříchy pro svaté utrpení tvého milého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Dej nám milost svého svatého Ducha. Nauč nás z celého srdce uznávat naši nespravedlnost. Nechť se sami sobě znelíbíme, aby v nás byl hřích usmrcen, my vstali v novém životě a přinášeli ovoce svatosti a spravedlnosti, které se ti pro Krista líbí.

Milostivě nám dej porozumět tvému svatému slovu podle tvé božské vůle. Ať se z něho učíme neskládat svou naději ve stvoření, ale naopak vložit svou všechnu důvěru jedině na tebe. Ať je starý člověk v nás se všemi žádostmi den ode dne křižován. Ať se ti vydáváme v oběť živou k chvále tvého svatého jména a ke vzdělání bližního, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Velká přímluvná modlitba z byzantské liturgie, připisovaná Janu Zlatoústému (tzv.Chrysostomova ektenie)

Prosme v pokoji Pána: Pane, smiluj se.

Za pokoj Boží a za spásu svých duší ' prosme Pána!

Za mír celého světa, za prospěch svatých Božích církví a za jednotu všech' prosme Pána!

Za tento dům modlitby,' za ty, kdo do něho vstupují ve víře, zbožnosti a Boží bázni,' prosme Pána!

Za pastýře církví, za jejich rozhodování a službu v Kristu,' za všechen Boží lid a ty, kdo konají dílo Páně,' prosme Pána!

Za představitele států ' a za všechny, kdo spravují veřejné záležitosti,' prosme Pána!

Za toto město (obec),' za tuto zemi a všechny země ' a za všechny křesťany, kteří v nich bydlí,' prosme Pána!

Za příhodná léta, za bohatou sklizeň, za pokojné časy' prosme Pána!

Za všechny, kdo jsou na cestách, za nemocné, zarmoucené, vězně,' za jejich spásu' prosme Pána!

Za vysvobození ze všech zármutků, pohrom, nebezpečí a tísně ' prosme Pána!

Pomoz nám, zachraň nás, smiluj se nad námi, Bože, zachovávej nás svou milostí.

Spojeni ve víře s církví zvítězilou ' sami sebe i druh druha a celý náš život' svěřme Kristu, našemu Pánu.

Odpověď shromáždění: Tobě, Pane! Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění, Otci i Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Přímluvná modlitba podle byzantské liturgie Basila Velikého

Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa, se svatými patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky, vyznavači a učiteli, prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce:

Bože, vyslyš nás! (Toto zvolání opakuje sbor po každé prosbě.)

Pamatuj, Bože, na svou svatou, obecnou a apoštolskou církev po celém světě a uděl jí svůj pokoj, neboť ona je tvůj lid, vykoupený předrahou krví tvého Krista, a upevni ji až do skonání věků.

Pamatuj, Bože, na ty, kdo ve tvých svatých církvích konají dobré skutky, na ty, kdo pamatují na chudé, a odplať jim štědře svými dary duchovními; za pozemské jim dej nebeské, za časné věčné, za pomíjející nepomíjející.

Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj, abychom žili život pokojný a tichý, zbožný a svatý.

Pamatuj, Bože, na všechny přítomné i na ty, kdo nemohli přijít a smiluj se nad nimi i nad námi: domy naplň vším potřebným; manželství zachovej v pokoji a svornosti; děti nakrm, mládež vychovej, starce podepři; malomyslné potěš, rozptýlené shromáždi; zbloudilé přiveď na pravou cestu; putuj s poutníky; zastaň se vdov; chraň sirotky; zajatce vysvoboď; nemocné uzdrav; a všem, kdo mají zármutek, bídu a nouzi nebo jsou v nebezpečí, ukaž své veliké slitování.

Pamatuj, Bože, na ty, kdo nás milují, a na ty, kdo nás nenávidí, a na ty, kdo se svěřili do našich modliteb.

A na všechen svůj lid, Bože, pamatuj, na všechny vylij svou bohatou milost a všem dej, co potřebují ke spáse.

Pamatuj, Bože, také na ty, které jsme nejmenovali, protože je neznáme nebo protože jsme na ně zapomněli, neboť ty znáš život i jméno každého člověka, tys pomoc těch, kdo jsou bez pomoci, naděje těch, kdo už nemají žádnou naději, tys spása těch, kdo jsou uprostřed bouře, tys přístav těch, kdo se plaví, tys lék pro všechny nemocné, ty víš o každém, zač prosí a co ho tísní, buď tedy všechno všem.

Pamatuj, Bože, na tuto obec (toto město) a ochraňuj ji (je), a chraň všechny obce (všechna města) od hladu, nemocí, zemětřesení, povodní, požárů a válek.

Pamatuj, Bože, zvlášť na jednotu svého lidu a na ty, kdo v něm stojí na odpovědných místech: zachovej nám je v pokoji a ve zdraví a dej, ať požívají úcty a ať dobře zvěstují slovo tvé pravdy. Pamatuj, Bože, na všechny kazatele a služebníky církve [modlí-li se jiný než místní kazatel: - zvláště na kazatele našeho sboru -] a nedopusť, aby byli zahanbeni ti, kdo slouží u tvého stolu.

Pamatuj, Bože, na nás na všechny, navštiv nás ve své dobrotě a zjev se nám ve svém hojném milosrdenství, dej nám příznivé počasí a dobrou úrodu a žehnej naší práci; učiň nás syny světla a přijmi nás do svého království; daruj nám svůj mír a svou lásku a dej, ať jedněmi ústy a jedním srdcem chválíme tvé svaté jméno.

Prosíme o to, Bože náš, dárce všech darů, skrze milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna. Skrze něho tě chválíme a velebíme v jednotě tvého svatého a životodárného Ducha nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Adventní modlitba J. Calvina

Všemohoucí Bože! Mluvil jsi k otcům skrze proroky. Proto dnes můžeme poznávat tvůj svatý majestát. Učiň nás hodné tvých skrytých zjevení, která jsi nám oznámil v díle proroků. Pokoř nás. Obrať naši naději i víru k nebi. Postav nás před svůj obličej. Pro tu dobu, po kterou žijeme na zemi, nechť v nás přebývá tvůj Duch. Zbav nás starostí a zlých žádostí těla. Dej, ať naše srdce i mysl je u tebe v nebi, až posléze - osvobozeni od pozemského bojování - dosáhneme toho pokoje, který jsi nám připravil skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Vánoční modlitba J. Calvina

Všemohoucí Bože! Vzýváme tě za to, že se nám tvůj Syn zjevil v těle.

Otcové na něj čekali ve stínu tvých zaslíbení. My však jej dnes smíme slyšet. V naprosté jasnosti nám milostivě zjevil rozhodnutí tvé lásky. Prosíme tě: nedopusť, aby v nás pro naši ustrašenost a pohodlnost pohaslo jasné světlo našeho Pána. Ty nás i dnes stavíš pod jeho záři. Veď nás do věčného života. Dej nám sílu dokončit pozemský běh přes všechny překážky, které nám satan staví do cesty, aby nás zdržoval a od tebe odvracel. Dej nám podíl na věčném životě, do něhož nás tvůj jednorozený Syn předešel, abychom byli spolu s ním. Ty jsi jej ustanovil jediným dědicem, dej nám věčnou blaženost skrze něho. Amen.

Novoroční modlitba J. Calvina

Všemohoucí Bože! Nemáme zde města zůstávajícího. Ty však ve své milosti chceš, aby se naše víra v tebe osvědčila v nepokoji světa. Proto tě prosíme: dej, ať zůstaneme u tebe, i kdyby se svět stokrát změnil. Ve stínu své ruky nás zachovávej ve víře. Dej, aby nám všechny věci sloužily k nejlepšímu. Když kolem nás létají šípy pokušitele, dávej nám jistotu, že nás mohou zranit, ale nemohou nás zabít, neboť jsme v tvé ruce. Posiluj nás v této víře, abychom pod tvou korouhví konali službu vytrvale a vítězně, až nás jednou učiníš účastníky věčného pokoje, který jsi nám v nebi připravil skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Adventní modlitba podle Jednoty bratrské

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče! Ty věrně plníš své sliby. Děkujeme ti, žes nám v plnosti času poslal svého jednorozeného Syna. S celou tvou církví oslavujeme jeho radostný příchod. Velebíme tebe, našeho laskavého Otce, i Syna, našeho siónského krále, i Ducha svatého. Tebe, náš králi, který jsi přišel ve jménu svého Otce, prosíme: dej, abychom důstojně srdcem, ústy i pobožným životem oslavili tvůj svatý příchod. Vylej na nás hojné požehnání. Dej, ať žádostivě nasloucháme tvému slovu, důvěřujeme mu a vírou je přijmeme, ať se v Duchu veselíme, ať ti obětujeme chvály. Nechť po celý tento čas sloužíme tobě, vtělenému Bohu, svému Spasiteli, zde v tvé církvi, a potom v tvém nebeském království na věky věků. Amen.

Přímluvná modlitba (Josef Smolík)

Nebeský Otče! Vzýváme tě a dobrořečíme ti. Oslavil jsi své jméno v celém světě. Děkujeme ti, že obracíš náš pohled z bídy a úzkosti světa k sobě. Ty jsi Otec našeho Pána Ježíše Krista. Jen u něho je všechna naše pomoc.

V jeho jménu tě prosíme za tvůj vyvolený lid, rozptýlený ve světě. Dej, aby tvé slovo bylo veřejně a mocně zvěstováno. Tobě poroučíme úsilí a práci pro jednotu církve. Žehnej dílu misie, dej, ať se děje radostně, v poslušnosti víry. Milostivě pamatuj na lid Abrahamův, Izákův a Jákobův a dej mu v Ježíši Nazaretském poznat jeho Mesiáše a Spasitele.

Prosíme tě, Otče, za tvoji církev v našem národě. Ty, milý Pane, znáš své. Tobě poroučíme svoji církev s jejím vedením, sbory a prací. Dej nám tu milost, abychom slyšeli tvé slovo jako členové jedné Církve Kristovy a k tvému stolu přicházeli jeho údové jednoho těla. Dej probuzení v zemi. Vzbuď si v nás ochotné nástroje k tomu, abys dosáhl vítězství své věci ke cti svého jména.

Požehnej práci v našem sboru. Milostivě dej, aby se tvé slovo nevracelo zpět prázdné. Ochraňuj kazatele a starší, aby se neproviňovali falešným učením a nedostatkem lásky. Zmocňuj nás svým Duchem při kázání i při péči o duše, při vyučování a při uplatňování kázně, v milosrdenství a službě lásky. Požehnej všem, kdo spolupracují na tvém díle. Probuď spící, zavolej vzdálené, přemáhej odporující, osvědči se pochybujícím, ujmi se zmítaných pokušením a trápením. Nechť z našeho sboru dále zní chvála tvé svobodné milosti. Nechť se při nás děje tvá vůle.

Prosíme tě, nebeský Otče, za všechny národy na zemi. Dej jim svůj zákon a právo, aby žily ve spravedlnosti a pokoji, učiň konec tyranství.

Prosíme tě za svůj národ. Poroučíme ti vládu své země.

Přiveď nás k poznání našich vin. Dej nám pravé pokání a obnovení. Milostivě se skláněj ke všem trpícím, souženým, bezprávným. Vzbuzuj v nás vůli, abychom jim i dopomáhali k právu. Buď s vězni, smilovávej se nad vdovami a sirotky, osamělými a opuštěnými, nemocnými a umírajícími. Buď s naším městem (obcí).

Naplňuj odpovědné muže a ženy smyslem pro spravedlnost a moudrostí. Poroučíme ti zejména mládež. Prosíme tě za své domy a rodiny. Vzdaluj z nich nelásku a hřích. Bohatě v nich přebývej svým slovem, svou láskou, trpělivostí, kázní i svým pokojem.

Když nám nyní, Otče v nebesích, dáváš vstoupit do nového týdne, dej, abychom v něm všecko dobře vyřídili. Nauč nás vykupovat čas. Dej, ať jsme pilní v dobrém díle.

Dej nám radostnost v naději, trpělivost v zármutku, vytrvalost v modlitbě. V tebe, Pane, doufáme, tvá dobrota buď s námi. Toužíme po tom, Pane, aby nás každý den přivedl blíže k dokonalosti. Chvála tvému jménu, zde i v tvém království na konci. Amen.

Autor: Karel Sýkora | středa 26.12.2018 11:15 | karma článku: 7.73 | přečteno: 104x

Další články blogera

Karel Sýkora

Ofra Haza – Give Me A Sign

Ofra Haza byla izraelská herečka a zpěvačka jemensko-židovského původu. Stala se mezinárodně uznávanou zpěvačkou, předmětem pýchy především Izraelců jemenského původu. Její hlas byl označován jako dokonalý mezzosoprán.

20.1.2019 v 8:18 | Karma článku: 4.71 | Přečteno: 77 |

Karel Sýkora

Japonsko – sen o naší budoucnosti?

Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii. Na západě ho Korejský průliv odděluje od pobřeží Koreje, Japonské moře ho odděluje od Severní Koreje a Ruska. Japonské ostrovy Rjúkjú z východu ohraničují Východočínské moře.

19.1.2019 v 18:53 | Karma článku: 10.44 | Přečteno: 111 |

Karel Sýkora

Zygmunt Bauman – Výhody a nevýhody svobody

Tekutá modernita je sociologický pojem, který poprvé použil polský sociolog a filozof Zygmunt Bauman k popsání soudobé společnosti a jejích změn.

19.1.2019 v 15:58 | Karma článku: 6.23 | Přečteno: 101 |

Karel Sýkora

Johnny Cash – Jesus

J. R. Cash byl americký zpěvák, kytarista a skladatel. Proslul především díky country, ale svým rozsahem patřil i do dalších žánrů. Podle mnoha hudebních kritiků se stal jedním z nejvýznamnějších amerických zpěváků.

17.1.2019 v 19:18 | Karma článku: 8.97 | Přečteno: 123 |

Další články z rubriky Kultura

Dana Šumová

Blanka zve na hezkou chvilku s legendou: Johnny Cash

Man in black – muž v černém s nimbem desperáta. Stal se legendou americké country už za svého života. Vypadal přesně tak, jak zpíval Drsně jako hrubě osekaný špalek, s nekonečným citem pro zvuk.

21.1.2019 v 7:30 | Karma článku: 11.15 | Přečteno: 175 | Diskuse

Karel Sýkora

Ofra Haza – Give Me A Sign

Ofra Haza byla izraelská herečka a zpěvačka jemensko-židovského původu. Stala se mezinárodně uznávanou zpěvačkou, předmětem pýchy především Izraelců jemenského původu. Její hlas byl označován jako dokonalý mezzosoprán.

20.1.2019 v 8:18 | Karma článku: 4.71 | Přečteno: 77 |

Jiří Ručka

Černá kniha rocku 2018.

Další rok uběhl. A do rockového nebe odešlo opět mnoho známých i méně známých hudebních osobností jak světových, tak domácích.

19.1.2019 v 19:31 | Karma článku: 14.69 | Přečteno: 423 | Diskuse

Karel Sýkora

Japonsko – sen o naší budoucnosti?

Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii. Na západě ho Korejský průliv odděluje od pobřeží Koreje, Japonské moře ho odděluje od Severní Koreje a Ruska. Japonské ostrovy Rjúkjú z východu ohraničují Východočínské moře.

19.1.2019 v 18:53 | Karma článku: 10.44 | Přečteno: 111 |

Karel Sýkora

Zygmunt Bauman – Výhody a nevýhody svobody

Tekutá modernita je sociologický pojem, který poprvé použil polský sociolog a filozof Zygmunt Bauman k popsání soudobé společnosti a jejích změn.

19.1.2019 v 15:58 | Karma článku: 6.23 | Přečteno: 101 |

Najdete na iDNES.cz